DEV Community

loading...

Concurrency trong Go: Tổng quan cơ chế hoạt động

handuy profile image handuy ・1 min read

Trong video dưới, mình cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách Go triển khai concurrency qua các thành phần:

  • Goroutine
  • Logical Processor
  • Local Run Queue
  • OS thread

Discussion (0)

pic
Editor guide