DEV Community

Cover image for Go Smtp ve RabbitMQ ile Email servisi
Tayfur for Golang

Posted on

Go Smtp ve RabbitMQ ile Email servisi

Selamlar Ben Tayfur Kaya yeni Golang öğreniyorum ve size öğrenirken yaşadığım zorlukları ve avantajları bu projede göstermek istiyorum.
Bugün go dili ile yazmış olduğum basit bir email service inceleyeceğiz.
kullandığım teknolojiler RabbitMQ, Smtp, fiber ve Gorm
Github Reposuna gitmek istiyorsanız Github

Stmp

Golang ile basit bir sekilde gönderici olan mail adresine giriş yaparak istediğimiz email adresine mesajı html template olarak göndereceğiz

Html nasıl parse edilir ?


 template.ParseFiles("./Templates/FeatureNotification.html")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yukarıda html dosyasını parse ediyoruz.
ve aşağıdaki gibi execute ediyoruz buradaki subject kısmı ise gönderilecek mailin title yazıyoruz..

templateBuffer.Write([]byte(fmt.Sprintf("Subject: Lates Features \n%s\n\n", mimeHeaders)))
  t.Execute(&templateBuffer, nil)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Smtp ile mail göndermek

sendMail fonksiyonu hangi consumerden triggerlandıysa ilgili htmli parse ediyoruz

  switch tamplate {
  case "WelcomeQueue":
    body = parseHtml.WelcomeTemplate()
    break
  case "WeeklyReportQueue":
    body = parseHtml.WeeklyReportTemplate()
    break
  case "FeatureNotificationQueue":
    body = parseHtml.FeatureNotificationTemplate()
    break
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
err := smtp.SendMail(smtpHost+":"+smtpPort, auth, senderMail, to, []byte(body))
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yukaradaki kod bloğunda mail adresimize authentication oluyoruz ve oldugumuz email adresinden to göndereceğimiz mail adresini içeriyor. msg kısmı ise gönderilecek olan mesajı içeriyor ama biz orada bir mesaj yerine html template göndereceğiz.

RabbitMQ

diyebilirsinizki yukarıda basit yazıyordu ne gerek var rabbitMQ kullanmaya!
Image description
Evet var çünkü gönderecek oldugumuz mailleri Message queue
ya göndermemiz gerekiyor, yaptıgımız app belki databaseden aldığımız mail adreslerine email atarken yarısında app crashe olabilir ve biz hangi mail adreslerine mail gönderildi hangisine gönderilmedi bunu bilemeyiz.

Birden fazla email templatemiz olabilir mesela welcome, verify, Feature Notification gibi farkettiginiz gibi bazıları Bulk(toplu gönderilen) mail bazıları Transaction(tekli ) mail.

Biz her template icin bir Consume ve Publish oluşturacağız böylelikle mail adresleri ilk önce queue gidicek sonra Consume"a iletilecek ve oradan templatine göre smtp ile maili göndereceğiz =)

Publish

RabbitMQ bağlantısı oluşturuyoruz

connectRabbitMQ, err := amqp.Dial(amqpServerURL)

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

consume ile haberleşmek için bir channel oluşturuyoruz

channelRabbitMQ, err := connectRabbitMQ.Channel()


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yeni bir mesaj oluşturup bunu queue gönderiyoruz ama burdaki en önemli nokta verilen queue name"i çok önemli bu fonksiyonun çağrıldığı yerden alıyor ve mesajı o queue ismine göre gönderiyor bu sayede consume ederken her template icin farklı queue den onları alabileceğiz

  message := amqp.Publishing{
    ContentType: "text/plain",
    Body:    msg,
  }

  // mesaji publish eder.
  if err := channelRabbitMQ.Publish(
    "",// exchange
    queueName,// queue name
    false,
    false,
    message,
  ); err != nil {
    return err
  }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Consume

buradaki işlemlerde aynı sayılır ama bir farkla =)
queue deki mesajları okuyup her mesaj için bir sendMail fonksiyonunu trigger ediyor

  forever := make(chan bool)
  go func() {
    for message := range messages {
      to := []string{string(message.Body)}
      //queue'dan gelen mesaji mail.Send fonksiyonuna gönder
      mail.SendMail(to, queueName)
      log.Printf(" > Received message: %s\n", message.Body)
    }
  }()

  <-forever
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bulk Mail & Transaction Mail

Yukarıda bu ikisinden bahsetmiştik genel anlamda toplu gönderilen maillere Bulk ,ve sadece tekli işlemler için gönderilen maillere Transaction mail denir

  db, err := db.ConnectDB()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
    panic(err)
  }
  var User []models.User
  db.Find(&User)

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yukarıda diye bağlanıp dbdeki User ların hepsini arrayin içine alıyoruz
Aşağıda is User arrayini for döngüsüne alıp her user"ın maili için []byte a dönüştürüp bunu queue gönderiyoruz burada []byte a dönüştürmemizin sebebi RabbitMQ channeli byte ile haberleşmesi

  for _, t := range User {
    var to []byte
    to = []byte(t.Email)
    rabbitmq.Publisher(to, template)
  }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Transaction maillerinde ise farklı farklı işlemler yapılabilir ama biz basit bir halde fiber endpointinden gelen mail adresine email göndereceğiz

Main

Main fonksiyonu içinde goroutine ile bütün consumeleri dinliyoruz bunlar hep açık kalıyor queue herhangi bir mail girdiğinde direkt bunları işleme gönderecek

WelcomeQueue := "WelcomeQueue"
  WeeklyReportQueue := "WeeklyReportQueue"
  FeatureNotificationQueue := "FeatureNotificationQueue"
  // consumelari dinliyoruz
  go rabbitmq.Consume(WeeklyReportQueue)
  go rabbitmq.Consume(FeatureNotificationQueue)
  go rabbitmq.Consume(WelcomeQueue)

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dediğim gibi Mailleri gönderirken fiber endpointleri trigger edicek aslında daha complex hale getirilebilir örneğin eğer diye yeni bir kullanıcı eklendiyse o indexteki maile welcomeTemplati göndermek gibi ama şimdi daha basit bir şekilde handle ediyoruz

  app := fiber.New()
  app.Use(
    logger.New(), // add simple logger
  )

  app.Get("/FeatureNotification", func(c *fiber.Ctx) error {
    go logic.BulkMail(FeatureNotificationQueue)
    return c.SendString("Feature notification Sended")
  })
  app.Get("/WelcomeNotification", func(c *fiber.Ctx) error {
    msg := []byte(c.Query("msg"))
    logic.Transactional(msg,WelcomeQueue)
    return c.SendString("Welcome Sended to "+string(msg))
  })
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

conclusion

Bence go yazması çok keyifli bir dil ve kolayca service oluşturabiliyorsunuz eğer sizde benim gibi başka yazılım dillerinden geldiyseniz variables'a önem verin çünkü verileri çok defa convert etmem gerekti
umarım yazımı beğenmişsinizdir, yazım yanlışları için özür dilerim elimden geldiğince anlaşılır yazmaya çalıştım

Top comments (1)

Collapse
 
homavand profile image
mohammad babaha

hariiiikaaa