DEV Community

Cover image for [Tự học Substrate #1] Chuỗi Substrate Chain - Giới thiệu
Duy Thien
Duy Thien

Posted on • Originally published at rait.hashnode.dev

[Tự học Substrate #1] Chuỗi Substrate Chain - Giới thiệu

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách biên dịch và chạy Substrate Developer Hub Node Template và vọc với nó sử dụng Substrate Developer Hub Front-End Template

Hướng dẫn này hướng tới những bạn chưa bao giờ biết về Substrate từ trước và muốn hiểu một cách đơn giản và nhanh về Substrate là gì. Chúng ta sẽ không đi quá sâu về sự phức tạp khi lập trình với Substrate, Nhưng hị vọng có thể thoả mãn cho bạn biết được Substrate là gì và có thể tiếp tục con đường phát triển cùng Substrate.

Bài hướng dẫn này sẽ tốn khoảng 1 tiếng để hoàn thành. Và chúng ta sẽ sử dụng Rust làm mã biên dịch, nhưng bạn không nhất thiết phải cần có kinh nghiệm về Rust để hoàn thành bài hướng dẫn này. Chúng ta sẽ đi chung và giải thích cách code hoạt động và làm cách nào để sử dụng nó cùng với nhau.

Bài này dành cho:

  • Bạn quen thuộc công việc lập trình cụng như sử dụng command line
  • Bạn đã biết về blockchain và smart contract platforms (hợp đồng thông minh)
  • Bạn mong muốn tìm hiểu sâu về Blockchain.

Nếu bạn gặp sự cố trong hướng dẫn này, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp! Bạn có thể đặt câu hỏi trên Stack Overflow và sử dụng thẻ nền hoặc liên hệ với chúng tôi trên Element.

Element: matrix.to/#/#substrate-technical:matrix.org

Stack Overflow: stackoverflow.com/questions/tagged/substrate

Tóm tắt những gì chúng ta sẽ học
Trước khi bắt đầu, hãy sắp xếp lại những gì chúng ta sẽ làm trong bài hướng dẫn này:

  • Cùng setup máy của bạn để có thể lập trình với Substrate
  • Dùng một mẫu có sẵn để chạy Substrate-based blockchain (Substrate tương tự)
  • Dùng mẫu front-end để vọc với mẫu Substrate node trên.

:)) nghe thiệt tuyệt vời đúng hong. Cùng bắt đầu nào!

Top comments (0)