DEV Community

Fatih ASLAN
Fatih ASLAN

Posted on

ceph-deploy ile Ubuntu Linux 16 ve 20 Üzerinde Ceph Pasific Cluster Storage Kurulumu – Object Storage

Ceph is the future of storage : Açık kaynak kodlu, dağıtık, yazılım tabanlı storage sistemidir. Object, block ve file-level storage desteklemektedir. Geleneksel depolama sistemlerinin kısıtlarına karşın Ceph ölçeklenebilir, esnek ve donanım bağımsızlığı sayesinde ekonomikliliğide beraberinde getirir. Ayrıca dağıtık yapıda çalışması sayesinde olası bir arızayı karşın otomatik onarım işlemlerini başlatması, exabyte seviyelerine kadar çıkabilmesi ve 3-in-1 protokol desteği Ceph'i bu denli zevkle kullanılabilir ve göz bebeği haline getirmiştir.

Yapımız kısaca aşağıdaki gibi;
1 node Ceph servisleri(Monitör, Management, Rados Gateway, Admin client) + 3 OSD node toplam 4 node.
Her OSD node’sinde storage cluster için 3’er ayrı disk(/dev/sdb, dev/sdc, dev/sdd gibi).
Siz kendi yapınız için yatayda OSD ve dikeyde disk yapınızı çoğaltabilirsiniz.

Her OSD sunucusunda diskler herhangi bir yere mount edilmemiş ve lvm yapılmamış olmalıdır. Ben 100GB alan verdim.

NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 100G 0 disk 
|-sda1  8:1  0  99G 0 part /
|-sda2  8:2  0  1K 0 part 
`-sda5  8:5  0 975M 0 part [SWAP]
sdb   8:16  0  100G 0 disk 
sdc   8:32  0  100G 0 disk 
sdd   8:48  0  100G 0 disk 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom 

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bütün node'lerde çalıştırılmalı;

sudo apt update
#ubuntu 16
sudo apt install chrony python-minimal -y
#ubuntu 20
sudo apt install chrony python3-pip -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo sed -i 's/pool 2.debian.pool.ntp.org offline iburst/server $NTP_ADDRESS iburst/g' /etc/chrony/chrony.conf
sudo systemctl restart chrony.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo useradd -d /home/cephuser -m cephuser
sudo passwd cephuser
#enter a password: 'Complex_Pass'
echo "cephuser ALL = (root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/cephuser
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/cephuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi /etc/hosts

10.10.10.201 ceph-ops
10.10.10.202 ceph-stgx
10.10.10.203 ceph-stgy
10.10.10.204 ceph-stgz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sadece Admin node'de çalıştırılmalı(yani ceph servislerinin kurulacağı ceph-ops node'si);

ssh-keygen

ssh-copy-id cephuser@ceph-ops
ssh-copy-id cephuser@ceph-stgx
ssh-copy-id cephuser@ceph-stgy
ssh-copy-id cephuser@ceph-stgz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi ~/.ssh/config

Host ceph-ops
  Hostname ceph-ops
  User cephuser
Host ceph-stgx
  Hostname ceph-stgx
  User cephuser
Host ceph-stgy
  Hostname ceph-stgy
  User cephuser
Host ceph-stgz
  Hostname ceph-stgz
  User cephuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
#ubuntu 16
wget -q -O- 'https://download.ceph.com/keys/release.asc' | sudo apt-key add -
echo deb https://download.ceph.com/debian-mimic/ $(lsb_release -sc) main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list

#ubuntu 20
#NoT: U20 için repoya source'ye eklerken sources.list.d'ye eklemek yerine direkt olarak "/etc/apt/source.list" altına eklemeniz daha uygun olabilir.
#Çünkü özellikle bu kurulum sırasında pasific kurmak isterken ceph sources.list.d'nin altındaki ceph.list source'sini octopus'a çekiyor.
#Fakat source.list altına eklediğinizde, burda yetkisi olmadığından ve değiştiremediğinden pacific versiyonunda kurulum sağlayabiliyorsunuz. "deb https://download.ceph.com/debian-pacific/ focal main"

wget -q -O- 'https://download.ceph.com/keys/release.asc' | sudo apt-key add -
echo deb https://download.ceph.com/debian-octopus/ $(lsb_release -sc) main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list

sudo apt update

#ubuntu 16
sudo apt install ceph-deploy -y

#ubuntu 20
pip3 install git+https://github.com/ceph/ceph-deploy.git
PATH=$PATH:/home/$USER/.local/bin

mkdir mycluster
cd mycluster
ceph-deploy new ceph-ops
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
vi ceph.conf

osd pool default pg num = 8
osd pool default pgp num = 8
mon_initial_members = ceph-ops
mon_host = 10.10.10.201
public network = 10.10.10.0/24
cluster network = 10.10.20.0/24
rgw_override_bucket_index_max_shards = 500
mon_pg_warn_max_object_skew = 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
ceph-deploy install ceph-ops ceph-stgx ceph-stgy ceph-stgz
ceph-deploy mon create-initial
ceph-deploy admin ceph-ops
ceph-deploy mgr create ceph-ops
ceph-deploy rgw create ceph-ops
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
#Fiziksel osd'lerde öncesinde yapılandırlmış LVM varsa tespit edilip, temizlenmelidir.
ceph-deploy osd create ceph-stgx --data /dev/sdb
ceph-deploy osd create ceph-stgx --data /dev/sdc
ceph-deploy osd create ceph-stgx --data /dev/sdd

ceph-deploy osd create ceph-stgy --data /dev/sdb
ceph-deploy osd create ceph-stgy --data /dev/sdc
ceph-deploy osd create ceph-stgy --data /dev/sdd

ceph-deploy osd create ceph-stgz --data /dev/sdb
ceph-deploy osd create ceph-stgz --data /dev/sdc
ceph-deploy osd create ceph-stgz --data /dev/sdd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
#Ceph kurulumlarında OSD başına 50 ila 100 arasında PG düşmeli, bundan dolayı OSD sayısıyla 50 ve 100 çarpılarak minumum ve maksimum PG değerleri elde edilir.
#Örnek olarak 9 OSD'li bir kurulumda açılacak pool'ların PG değerlerinin toplamı 9x50=450 ile 9x100=900 arasında olmalıdır.
#default.rgw.buckets.data pool'una 450 ile 900 arasındaki 2'nin katı olan 512 değeri verilir, böylece ceph'in açma potansiyeli olan diğer pool'lar için verilen 8 default pg num(ceph.conf'da verildi) değeriyle bu eşik aşılmamış olur.
sudo ceph osd pool create default.rgw.buckets.data 512 512 replicated replicated_rule 20000000
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
#Swift user oluşturuyorum, siz isterseniz s3 user oluşturabilirsiniz.
sudo radosgw-admin --uid "ceph-demo" --display-name "Ceph Demo Kurulum Kullanıcısı" --subuser=ceph-demo:swift --key-type swift --access full user create
sudo radosgw-admin --uid "ceph-demo" --max-buckets=0 user modify

#Uygulama bağlantısı için kullanılabilecek bilgiler
ceph.username = ceph-demo:swift
ceph.password = W2ocBJ4WwWvHfsARsO9PtD9HbFmJNKI4CYEZFACQ
ceph.endpoint = http://10.10.10.201:7480/swift/v1
ceph.auth.url = http://10.10.10.201:7480/auth/1.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ceph dashboard'ı aktif edebilirsiniz.

#ubuntu 16
sudo ceph mgr module enable dashboard
sudo ceph dashboard create-self-signed-cert
sudo ceph config set mgr mgr/dashboard/server_addr ceph-ops
sudo ceph config set mgr mgr/dashboard/server_port 8443
sudo ceph mgr services #service url check
sudo ceph dashboard set-login-credentials admin admin

#ubuntu 20
sudo apt install ceph-mgr-dashboard
sudo ceph mgr module enable dashboard
sudo ceph dashboard create-self-signed-cert
sudo ceph config set mgr mgr/dashboard/server_addr ceph-ops
sudo ceph config set mgr mgr/dashboard/server_port 8443
sudo ceph mgr services #service url check
#Set the login credentials. Password read from -i <file>
sudo ceph dashboard set-login-credentials admin -i admin.txt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki komutlarla da Ceph'i kontol edebilirsiniz.

sudo ceph osd pool ls / sudo ceph osd pool ls detail
sudo ceph df detail
sudo ceph osd status
sudo ceph health detail
sudo ceph -s
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 cluster:
  id:   9c2bdf0d-528a-47c0-b466-4ed3b404162c
  health: HEALTH_OK

 services:
  mon: 1 daemons, quorum ceph-ops (age 40m)
  mgr: ceph-ops(active, since 4m)
  osd: 9 osds: 9 up (since 37m), 9 in (since 37m)
  rgw: 1 daemon active (ceph-ops)

 task status:

 data:
  pools:  6 pools, 138 pgs
  objects: 189 objects, 5.1 KiB
  usage:  11 GiB used, 79 GiB / 278 GiB avail
  pgs:   137 active+clean

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image

Top comments (0)