DEV Community

Anuchit Prasertsang
Anuchit Prasertsang

Posted on • Updated on

ระบบ "เร็วพอ" คือเท่าไร

ว่าด้วยเรื่องของ "ความเร็ว" ของระบบใดๆ นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่หลายๆบริษัทต้องการให้ระบบมีความเร็วมาก แต่ก็ยากที่จะบอกได้ว่า เร็วมากนั้นคือเท่าไร

หากเรามองในมุมมองของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งมีขีดจำกัดของความอดทนต่อการตอบสนองของระบบ ผลจากการสำรวจปฏิกิริยาของผู้ใช้งานที่มีต่อการตอบสนองของระบบ
ดังตารางข้างล่าง

ระบบตอบสนองภายในเวลา ปฏิกิริยาของผู้ใช้
0 - 100 มิลลิวินาที รู้สึกว่าระบบตอบสนองทันทีทันใด
100 - 300 มิลลิวินาที สัมผัสได้ว่าระบบล่าช้าเล็กน้อย
300 - 1000 มิลลิวินาที สัมผัสได้ว่าระบบกำลังประมวลผล
1 วินาที+ เริ่มสลับไปคิดเรื่องอื่นระหว่างรอ
10 วินาที+ ไปทำอย่างอื่นแระไม่รอแล้ว

การตอบสนองของระบบในช่วงเวลา 100 มิลลิวินาที - 1วินาที

ระบบไม่จำเป็นต้องแสดงสิ่งใดเป็นพิเศษให้ผู้ใช้งานรับทราบว่าระบบกำลังทำงานอยู่

ถ้าหากระบบตอบสนองอยู่ในช่วงเวลา 1 วินาที+ หรือ 10 วินาที+ ผู้ใช้งานจะมีความสามารถในการจดจอให้ความสนใจกับระบบน้อยลงหรือกระทั้งถึงขีดจำกัดของผู้ใช้และผู้ใช้จะหาสิ่งอื่นทำระหว่างรอระบบประมวลผล ในช่วงเวลานี้ระบบควรจะต้องแสดงผลบางอย่าง เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบกำลังทำงานและคาดหวังว่าระบบจะทำงานเสร็จเมื่อใด หากไม่อย่างนั้นผู้ใช้จะไม่รู้ว่าต้องคาดหวังอะไรจากระบบ

คำถามที่น่าสนใจคือ ระบบของเราต้องการความเร็วแค่ไหนเพราะอะไร

Facebook page: https://www.facebook.com/AnuchitO.rice
Github: https://github.com/AnuchitO

Ref: https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/
http://aosabook.org/en/posa/high-performance-networking-in-chrome.html

Discussion (0)