DEV Community

Cover image for Ubuntu 22.04 Sunucu Üzerinde Liman MYS 2.0 Kurulumu
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on • Updated on

Ubuntu 22.04 Sunucu Üzerinde Liman MYS 2.0 Kurulumu

HAVELSAN Liman Merkezi Yönetim Sistemi(MYS) 2.0 sürümü ile görsel ve özellik olarak zenginleşen ürünü kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Liman MYS 2.0 sürümünü kurmak için öncelikle NodeJS güncel repolarını sistemimize eklememiz gerekiyor. Node 18 versiyon ve sonrası kullanılması önerilmektedir.

NODE_MAJOR=18

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ürün çalışabilmek için PHP 8.1 sürümünü kullanmakta. Bundan dolayı PHP repolarını da ekliyoruz.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Veri tabanı olarak da açık kaynak kodlu ve ücretsiz PostgreSQL kullanılmakta. Repolarını ekleyelim.

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
wget -O- https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor > pgsql.gpg
sudo mv pgsql.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/pgsql.gpg
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bağımlı olunan paketlerin repolarını eklediğimize göre artık debian paketini indirip kurulum işlemini gerçekleştirebiliriz.

sudo apt update
wget https://github.com/limanmys/core/releases/download/release.feature-new-ui.863/liman-2.0-RC2-863.deb
apt install ./liman-2.0-RC2-863.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurulumu yaptığınız sunucunun ip adresini tarayıcıya yazdığınızda aşağıdaki gibi login ekranını görebiliyorsanız kurulumunuz başarılı gibi düşünebiliriz.

Image description

Giriş yapabilmek için ise admin kullanıcısının parolasını oluşturmamız lazım.

Bunun için sunucumuzun komut satırına aşağıdaki komutu yazarak oluşturabiliriz.

sudo limanctl administrator
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha önce oluşturduysanız, eski bir sürümden güncellediyseniz veya parolanızı kaybettiyseniz ise aşağıdaki komutu kullanarak admin kullanıcısı için yeni parola oluşturabilirsiniz.

sudo limanctl reset administrator@liman.dev
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir çıktı bekliyoruz.

E-mail: 
administrator@liman.dev

New password: 
_8-7+0268+<45,*@

When you login you will be prompted to change your password.

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu bilgileri kullanarak arayüze giriş sağlayabilirsiniz. Sizden parolanızı sıfırlamanızı isteyecektir. Bu işlemden sonra arayüze ulaşabilirsiniz.

Image description

Top comments (0)