DEV Community

Cover image for Ubuntu 22.04 NEXUS OSS Kurulumu
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

Ubuntu 22.04 NEXUS OSS Kurulumu

OpenJDK paketini sistemimize kuralım

sudo apt install openjdk-8-jdk

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonrasında kurulum dosyasını indirelim.

wget https://download.sonatype.com/nexus/3/latest-unix.tar.gz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki komutla tar.gz dosaysından çıkrtalım

tar -xf latest-unix.tar.gz

sudo mv nexus-3.58.1-01/ /opt/nexus

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servis dosyasını oluşturalım

sudo nano /etc/systemd/system/nexus.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servis dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyip kayıt edelim.

[Unit]
Description=Nexus Repository Manager
After=network.target

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=65536
ExecStart=/opt/nexus/bin/nexus start
ExecStop=/opt/nexus/bin/nexus stop
User=nexus
Restart=on-abort
Environment="INSTALL4J_JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"  # Replace this with your Java 8 path


[Install]
WantedBy=multi-user.target

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki script ile gerekli klasörü ve kullanıcıyı oluşturup, yetkilerini verelim.

mkdir /opt/sonatype-work

sudo adduser --disabled-login nexus
sudo chown -R nexus:nexus /opt/nexus
sudo chown -R nexus:nexus /opt/sonatype-work
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisi başlatalım ve reboot sonrası yeniden başlayacak şekilde ayarlayalım.

sudo systemctl start nexus
sudo systemctl enable nexus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

http://localhost:8081 adresinden uygulamanın web arayüzüne erişebilirsiniz

Top comments (0)