DEV Community

Cover image for Ubuntu 20.x PostgreSQL 15 Yedekli Yapı - Patroni, ETCD, HA - Patroni Yeni Node Ekleme
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on • Updated on

Ubuntu 20.x PostgreSQL 15 Yedekli Yapı - Patroni, ETCD, HA - Patroni Yeni Node Ekleme

Bu yazımızda yedekli PostgreSQL 15 yapılandırmasını Patroni, Etcd ve HA Proxy kullanarak oluşturacağız.

1 - PostgreSQL Kurulumu

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

sudo apt install gnupg2 ca-certificates -y

wget -O- https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor > pgsql.gpg

sudo mv pgsql.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/pgsql.gpg

sudo apt update

sudo apt install postgresql-15
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2 - Patroni Kurulumu

sudo apt -y install patroni
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2.1 Alternatif Olarak pip ile Kurulumu

apt install python3-pip python3-dev libpq-dev -y
pip3 install --upgrade pip
pip install patroni
pip install python-etcd
pip install psycopg2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PostgreSQL dosyalarına kolay erişebilmek için aşağıdaki gibi linkleyebiliriz.

2.2 Patroni için Link Oluşturalım

ln -s /usr/lib/postgresql/15/bin/* /usr/sbin/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3 - PostgreSQL Konfigürasyonları

su - postgres
psql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PostgreSQL üzerinde yetkili ve yetkisiz kullanıcıların parola bilgilerini ayarlıyoruz.

ALTER USER postgres PASSWORD '1';
CREATE USER replicator WITH ENCRYPTED PASSWORD '1';
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4 - Patroni Konfigürasyonları

Patroni için verilerin (data ve wall dosyalarının) tutulacağı dizinleri oluşturup yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirelim.

sudo mkdir -p /data/patroni
sudo chown -R postgres:postgres /data/
sudo chmod -R 700 /data/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İki node yapsı için, /etc/patroni.yml dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz veya oluşturabiliriz.

scope: development
namespace: /db/
name: node-1

restapi:
  listen: <node1-ip-adresi>:8008
  connect_address: <node1-ip-adresi>:8008

etcd:
  host: <node1-ip-adresi>:2379

bootstrap:
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
    postgresql:
      use_pg_rewind: true

  initdb:
  - encoding: UTF8
  - data-checksums

  pg_hba:
  - host replication replicator 127.0.0.1/32 md5
  - host replication replicator <node1-ip-adresi>/0 md5
  - host replication replicator <node2-ip-adresi>/0 md5
  - host all all 0.0.0.0/0 md5

  users:
    admin:
      password: admin
      options:
        - createrole
        - createdb

postgresql:
  listen: <node1-ip-adresi>:5432
  connect_address: <node1-ip-adresi>:5432
  data_dir: /data/patroni
  pgpass: /tmp/pgpass
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: 1
    superuser:
      username: postgres
      password: 1
  parameters:
    unix_socket_directories: '.'

tags:
  nofailover: false
  noloadbalance: false
  clonefrom: false
  nosync: false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Patroni servisinin dosyasını (/etc/systemd/system/patroni.service) aşağıdaki gibi oluşturabilir veya düzenleyebiliriz.

[Unit]
Description=Runners to orchestrate a high-availability PostgreSQL
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple

User=postgres
Group=postgres

ExecStart=/usr/bin/patroni /etc/patroni.yml
KillMode=process
TimeoutSec=30
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.targ
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonrasında servisi sistem açıldığında çalışacak şekide başlatmak için aşağıdaki komutları çalıştırabiliriz.

systemctl daemon-reload
systemctl stop postgresql
systemctl restart patroni
systemctl status patroni
systemctl enable patroni
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

NOT: Buraya kadar olan adımlar birinci ve ikinci patroni nodlarında yapılamlıdır. Bundan sonrası etcd ve HAProxy kurulacak makina üzerinde yapılması yeterlidir. Patroni 2. nodunda düzenleme yapılırken node1 yazan kısımlar kendisi olacak şekilde, node2 olacak kısımlar ise diğer makina olacak şekilde düşünülabilir.

5 - Etcd Kurulumu

sudo apt install etcd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurulum sonrası /etc/default/etcd dosyasını aiağıdaki gibi düzenlebiliriz.

ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://<etcd-ip-adresi>:2380"
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://localhost:2379,http://<etcd-ip-adresi>:2379"
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://<etcd-ip-adresi>:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER="default=http://<etcd-ip-adresi>:2380,"
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://<etcd-ip-adresi>:2379"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl restart etcd
systemctl status etcd
systemctl enable etcd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

6 - HA Proxy Kurulumu

sudo apt install haproxy
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

HAProxy konfigürasyonlarının bulunduğu /etc/haproxy/haproxy.cfg dosyasını aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

global
  maxconn 1000

defaults
  log global
  mode tcp
  retries 2
  timeout client 30m
  timeout connect 4s
  timeout server 30m
  timeout check 5s

listen stats
  mode http
  bind *:7000
  stats enable
  stats uri /

listen postgres
  bind *:5000
  option httpchk
  http-check expect status 200
  default-server inter 3s fall 3 rise 2 on-marked-down shutdown-sessions
  server psql-node-1 <node-1-ip-adresi>:5432 maxconn 100 check port 8008
  server psql-node-2 <node-2-ip-adresi>:5432 maxconn 100 check port 8008
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
systemctl restart haproxy
systemctl status haproxy
systemctl enable haproxy
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7 - Yeni Bir Node Eklemek

Ubuntu 20.X kurulu sunucuda 1,2,3,4 adımları gerçekleştiriyoruz.

7.1 Dördüncü adımda Yeni Makine konfigürasyonu

scope: development
namespace: /db/
name: node-3

restapi:
  listen: <node3-ip-adresi>:8008
  connect_address: <node3-ip-adresi>:8008

etcd:
  host: <etcd-ip-adresi>:2379

bootstrap:
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
    postgresql:
      use_pg_rewind: true

  initdb:
  - encoding: UTF8
  - data-checksums

  pg_hba:
  - host replication replicator 127.0.0.1/32 md5
  - host replication replicator <node3-ip-adresi>/0 md5
  - host replication replicator <node1-ip-adresi>/0 md5
  - host replication replicator <node2-ip-adresi>/0 md5
  - host all all 0.0.0.0/0 md5

  users:
    admin:
      password: admin
      options:
        - createrole
        - createdb

postgresql:
  listen: <node3-ip-adresi>:5432
  connect_address: <node3-ip-adresi>:5432
  data_dir: /data/patroni
  pgpass: /tmp/pgpass
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: 1
    superuser:
      username: postgres
      password: 1
  parameters:
    unix_socket_directories: '.'

tags:
  nofailover: false
  noloadbalance: false
  clonefrom: false
  nosync: false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7.2 Var olan Node Konfigürasyonları

scope: development
namespace: /db/
name: node-3

restapi:
  listen: <node1-ip-adresi>:8008
  connect_address: <node1-ip-adresi>:8008

etcd:
  host: <etcd-ip-adresi>:2379

bootstrap:
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
    postgresql:
      use_pg_rewind: true

  initdb:
  - encoding: UTF8
  - data-checksums

  pg_hba:
  - host replication replicator 127.0.0.1/32 md5
  - host replication replicator <node1-ip-adresi>/0 md5
  - host replication replicator <node2-ip-adresi>/0 md5
  - host replication replicator <node3-ip-adresi>/0 md5
  - host all all 0.0.0.0/0 md5

  users:
    admin:
      password: admin
      options:
        - createrole
        - createdb

postgresql:
  listen: <node1-ip-adresi>:5432
  connect_address: <node1-ip-adresi>:5432
  data_dir: /data/patroni
  pgpass: /tmp/pgpass
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: 1
    superuser:
      username: postgres
      password: 1
  parameters:
    unix_socket_directories: '.'

tags:
  nofailover: false
  noloadbalance: false
  clonefrom: false
  nosync: false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7.3 HA Proxy Konfigürasyonu

global
  maxconn 1000

defaults
  log global
  mode tcp
  retries 2
  timeout client 30m
  timeout connect 4s
  timeout server 30m
  timeout check 5s

listen stats
  mode http
  bind *:7000
  stats enable
  stats uri /

listen postgres
  bind *:5000
  option httpchk
  http-check expect status 200
  default-server inter 3s fall 3 rise 2 on-marked-down shutdown-sessions
  server psql-node-1 <node-1-ip-adresi>:5432 maxconn 100 check port 8008
  server psql-node-2 <node-2-ip-adresi>:5432 maxconn 100 check port 8008
  server psql-node-3 <node-2-ip-adresi>:5432 maxconn 100 check port 8008
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

8 - Patronictl Komutu İle Kontrol Edilmesi

patronictl -c /etc/patroni.yml list
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutun çıktısında

root@ubuntu-server:/home/ubuntu# patronictl -c /etc/patroni.yml list
+ Cluster: postgreskume (7298293200548063780) -+----+-----------+
| Member  | Host     | Role  | State  | TL | Lag in MB |
+-----------+--------------+---------+---------+----+-----------+
| node-1 | <node-1-ip-adresi> | Leader | running | 1 |      |
| node-2 | <node-2-ip-adresi> | Replica | running | 1 |     0 |
|
| node-3 | <node-3-ip-adresi> | Replica | running | 1 |     0 |
+-----------+--------------+---------+---------+----+-----------+

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Not: Yeni node eklerken Dördüncü adımdaki Patroni servis dosyasını oluşturmayı unutmayalım.

Top comments (0)