DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on

Sistem Firewall Kuralları : UFW ve Firewalld

1. UFW (Uncomplicated Firewall)

 • Ubuntu için varsayılan güvenlik duvarı yapılandırma aracı ufw güvenlik duvarıdır.

1.1. Firewall Durumunu Kontrol Etme

a. UFW'nin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo ufw status
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek çıktı:

Status: active
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

veya

Status: inactive
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer çıktıda "Status: active" görünüyorsa, firewall açıktır. Eğer "Status: inactive" görünüyorsa, firewall kapalıdır.

1.2. Belirli Bir Portu Kontrol Etme

a. UFW ile tüm açık portları ve ilişkili bilgileri kontrol etmek için şu komutu kullanın:

sudo ufw status verbose
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----
22/tcp           ALLOW IN  Anywhere
80/tcp           ALLOW IN  Anywhere
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu çıktıda, "ALLOW IN" ifadesi ile listelenen portlar açıktır.

b. Belirli bir portun durumunu kontrol etmek için şu komutu kullanın:

sudo ufw status numbered
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek çıktı:

Status: active

   To             Action   From
   --             ------   ----
[ 1] 22/tcp           ALLOW IN  Anywhere
[ 2] 80/tcp           ALLOW IN  Anywhere
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu çıktıda, numaralarla listelenen portlardan birinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

1.3. Belirli Bir Portu Açma veya Kapatma

a. Belirli bir portu açmak için şu komutu kullanın:

sudo ufw allow <port>/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek:

sudo ufw allow 8080/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut, 8080 numaralı TCP portunu açar.

b. Belirli bir portu kapatmak için şu komutu kullanın:

sudo ufw delete allow <port>/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek:

sudo ufw delete allow 8080/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2. Firewalld

 • CentOS ve bazı Linux dağıtımlarında varsayılan olarak firewalld kullanılmaktadır.

2.1. Firewall Durumunu Kontrol Etme

a. Firewalld'nin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo firewall-cmd --state
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek çıktı:

running
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

veya

not running
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer çıktıda "running" görünüyorsa, firewall açıktır. Eğer "not running" görünüyorsa, firewall kapalıdır.

2.2. Belirli Bir Portu Kontrol Etme

a. Firewalld ile tüm açık portları kontrol etmek için şu komutu kullanın:

sudo firewall-cmd --list-ports
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek çıktı:

8080/tcp 9090/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu çıktıda, listelenen portlar açıktır.

2.3. Belirli Bir Portu Açma veya Kapatma

a. Belirli bir portu açmak için şu komutu kullanın:

sudo firewall-cmd --add-port=<port>/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek:

sudo firewall-cmd --add-port=8080/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut, 8080 numaralı TCP portunu açar.

b. Belirli bir portu kapatmak için şu komutu kullanın:

sudo firewall-cmd --remove-port=<port>/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek:

sudo firewall-cmd --remove-port=8080/tcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut, 8080 numaralı TCP portunu kapatır.

Top comments (0)