DEV Community

Tuna Çöllü for Açıklab

Posted on

Oracle Linux 8 NEXUS OSS Kurulumu

1- Java JDK'yı yükleyin

Nexus Java tabanlı bir uygulamadır bu yüzden sanal makinenizde java yüklü olmalıdır, eğer değilse aşağıdaki kod satırını yazarsanız indirebilirsiniz:

dnf install java-1.8.0-openjdk.x86_64 -y

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İndirdikten sonra bu kod satırı ile Java versiyonunun doğrulayabilirsiniz:

java -version

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şuna benzeyen bir output almanız gerekmektedir:

openjdk version "1.8.0_342"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_342-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.342-b07, mixed mode)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2- Sonatype Nexus Oracle Linux 8 Kurulumu

Sanal makinemize javayı kurduktan sonra Nexus kurulumuna başlayabiliriz. Öncelikle bir Nexus kullanıcısı oluşuralım:

adduser nexus

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra Nexus dosyalarını saklamak için bir dizin oluşturalım:

mkdir /app

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonrasında uzantının altına gelelim ve Nexus'un güncel versiyonunu indirelim:

cd /app
wget -O nexus.tar.gz https://download.sonatype.com/nexus/3/latest-unix.tar.gz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İndirdiğimiz sıkıştırılmış dosyayı açalım ve ismini değiştirelim:

tar -xvf nexus.tar.gz
mv nexus-3* nexus

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gerekli yetkileri ve izinleri verelim:

chown -R nexus:nexus /app/nexus
chown -R nexus:nexus /app/sonatype-work
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nexus config dosyasının içine gidelim ve altaki satırı değiştirerek Nexus kullanıcısını tanımlayalım:

nano /app/nexus/bin/nexus.rc
run_as_user="nexus"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3- Systemd Servisi Oluşturma

Nexusu kullanabilmek için bir systemd servis dosyası oluşturmak gerekiyor, altaki komut ile dosyayı oluşturup içini dolduruyoruz:

nano /etc/systemd/system/nexus.service

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
[Unit]
Description=nexus service
After=network.target

[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=65536
User=nexus
Group=nexus
ExecStart=/app/nexus/bin/nexus start
ExecStop=/app/nexus/bin/nexus stop
User=nexus
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dosyayı kaydedip sistemi tekrar yükleyip ayağa kaldırıyoruz:

systemctl daemon-reload
systemctl start nexus
systemctl enable nexus

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şu şekilde bir output almanız gerekiyor:

● nexus.service - nexus service
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nexus.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2022-09-01 07:51:39 EDT; 5s ago
 Process: 13727 ExecStart=/app/nexus/bin/nexus start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 13939 (java)
  Tasks: 47 (limit: 49496)
  Memory: 509.2M
  CGroup: /system.slice/nexus.service
      └─13939 /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.342.b07-2.el8_6.x86_64/jre/bin/java -server -Dinstall4j.jvmDir=/usr/lib/jvm/java-1.8>

Sep 01 07:51:39 oraclelinux8 systemd[1]: Starting nexus service...
Sep 01 07:51:39 oraclelinux8 systemd[1]: Started nexus service.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4- Nexus Web Arayüzüne Erişim

Bu noktada Nexus 8081 portu üzerinden çalışmaya başlayacak, bu komut ile kontrol edebilirsiniz:

ss -antpl

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şu şekilde bir output almanız gerekmekte:

State    Recv-Q    Send-Q       Local Address:Port       Peer Address:Port    Process                 
LISTEN    0      1           127.0.0.1:42221         0.0.0.0:*      users:(("java",pid=13939,fd=118))    
LISTEN    0      50            0.0.0.0:8081          0.0.0.0:*      users:(("java",pid=13939,fd=971)) 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nexus'un varsayılan kullanıcı adı admin ve şifresi /app/sonatype-work/nexus3/admin.password içinde yazan satırdır. cat /app/sonatype-work/nexus3/admin.password komutu ile şifreyi kopyalayıp http://your-server-ip:8081
arayüzünde kullanıcı adı şifre kombinasyonu yaparak Nexus'a erişim sağlayabilirsiniz.

Top comments (0)