DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Liman veya Ansible uzak yönetim için WinRM açma

Liman MYS ve Ansible gibi sistemler uzaktan Windows sunuculara erişim için WinRM gibi protokollere ihtiyaç duymaktadır. Windows'un güncel sunucuları kendi içerisinde OpenSSH sunucu servisini de seçmeli olarak sunabilmesine rağmen hala WinRM'in tercih edildiği de görülmekte.

Aşağıdaki çalışmada WinRM'i SSL'li bir şekilde 5986 portu üzerinden kullanılabilmesi için yapılması gerekenler gösterilecektir.

İlgili betiğin Windows sunucuna indirilmesi ve kurulması

İlgili betiği Windows sunucusuna indirmek için aşağıdaki komutu yetkili kullanıcı ile açılmış powershell veya windows terminal üzerinden çalıştırmak gerekiyor.

invoke-webrequest -Uri https://liman.dev/winrm -Outfile winrm.ps1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra yetki edinmek için aşağıdaki komutu uygulamanız gerekmektedir.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra güvenlik gereği sadece belirli IP'den WinRM isteğinde bulunacaksanız aşağıdaki komutu kullanmanız gerekmektedir. Eğer böyle bir kısıt bulunmuyorsa Instance parametresini kullanmayabilirsiniz.

.\winrm.ps1 -Instance "IP_ADRESI" 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra belirttiğiniz IP Adresinden, 5986 portunu kullanarak SSL'li WinRM sorguları atabilirsiniz.

Discussion (0)