DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Mete ARSLAN for Açıklab

Posted on

Liman Eklentilerinde Guzzle İle Express.js Web API'ına İstek Göndermek

Liman Eklentilerinde Guzzle İle Express.js Web API'ına İstek Göndermek

1- Express.js İle Web API'ın Hazırlanması

 • "liman" kullanıcısı ile liman sunucusuna bağlandıktan sonra "home/liman" dosyasına gidin.

 • Express.js kurulumunu yapın.

 express myapp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Komutu ile projenizi oluşturun.

 • Web App olarak kullanmayacağımız için "view" ve "public" dosyasını silin.

 • "routes" dosyasının users.js dosyasını da silebilirisiniz.

 • 3000 numaralı portu kontrol edin. Eğer doluysa express.js çalışmayacaktır.

  • Dolu olması durumunda enviroment değişkeninini değiştirerek yada "bin/www" dosyasında
  var port = normalizePort(process.env.PORT || '3000');
  

  3000 değeriyle oynayarak boş bir portta çalıştırın.(Doğru port ataması için Wikipedia'ya bakabilirsiniz.)

 • "app.js" dosyasında "view engine setup" "path" ve "userRouter"ın bulunduğu kısımları silin.

 • "error handler" kısmını tamamen silin yada başka bir hata kontrolü ekleyin.

 • Bittiğin de "app.js" aşağıdaki gibi görülecektir.

 var createError = require(anlamlı'http-errors');
 var express = require('express');
 var cookieParser = require('cookie-parser');
 var logger = require('morgan');

 var indexRouter = require('./routes/home');


 var app = express(); app.use(logger('dev'));
 app.use(express.json());
 app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
 app.use(cookieParser());wikipedia

 // `/home` yerine `/api/v1/users` gibi daha anlamlı isimler de verebilirsiniz. 
 app.use('/home', indexRouter);


 // catch 404 and forward to error handler
 app.use(function(req, res, next) {
  next(createError(404));
 });


 module.exports = app;

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2- Kullanıcı İsimlerinin Eklenmesi ve Okunması

NOT: Bu örneğin basit tutulması için kullanıcılar veritabanında değil memory'de tutulmuştur

 • "routes" dizinin altında "home.js" dosyasında kullanıcı eklemek ve kullanıcıları almak için iki route ve bir array oluşturun oluşturun.
 var express = require('express');
 var router = express.Router();


 let names = [{
  name: "mete",
  surname: "arslan"
 },{
  name: "mehmet",
  surname: "basibuyuk"
 },{
  name: "ali",
  surname: "veli"
 }];


 router.get('/getNames', function (req, res, next) {
  res.send(JSON.stringify(names));
 });


 router.post('/addName', function (req, res, next) {
  console.log(req.body);konsolda
  if(!req.body.name || !req.body.surname)
   return res.send('FAILED').status(400);

  names.push(req.body);
  res.send("OK").status(200);
 });


 module.exports = router;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kullanıcıları göndermeden önce karşı tarafta da kolay bir şekilde okunması için JSON formatına çevirip gönderin.

 • Gerçek projelerede "POST" işlemleri için "request" ile gönderilen bilgiye daha ayrıntılı bir doğrulama yapmanız gerekir. "express-validator" yada başka bir modül kullanabilirsiniz.

 • Bu işlemlerden sonra terminalden projenin olduğu dosyaya gidin ve

 npm run start
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu ile uygulamanızı başlatın.

NOT:"Nodemon" yada benzeri bir modül ile çalıştırmaya başlarsanız yada uygulamayı kapatıp açarsanız kullanıcıların bulunduğu dizin memory'de olduğu için ilk duruma geri dönecektir.

3- Liman Eklentisinde Guzzle İle Controller Oluşturulması

Eklenti Oluşturulması:https://docs.liman.dev/eklenti-gelistirme/baslangic/yeni-eklenti-olusturma

 • Eklenti oluşturulduktan sonra(PHP OOP olarak oluşturun) VSCode ile "/liman/extensions/eklenti_adı" dosyasını açın.

 • composer.json dosyasında require kısmınıa Guzzle'i ekleyin

 eklemek"require": {
    "guzzlehttp/guzzle": "^7.0"
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • "app/Controllers" altına bir controller oluşturun.
 <?php

 namespace App\Controllers;

 use Liman\Toolkit\Shell\Command;
 use GuzzleHttp\Client;


 class GuzzleTestController
 {
  private $client;

  public function __construct()
  {
    $this->$client = new Client([
      // Base URI is used with relative requests
      'base_uri' => '10.154.127.120:3001/',
      // You can set any number of default request options.
      'timeout' => 2.0,
    ]);
  }


  public function getNames()
  {
    $response = $this->$client->request('GET', 'home/getNames');
    $contents = json_decode($response->getBody()->getContents());

    return respond($contents, 200);
  }


  public function addName()
  {
    validate([
      'name' => 'required|string',
      'surname' => 'required|string'
    ]);

    $body = json_encode(
      [
        'name' => request("name"),
        'surname' => request("surname")
      ]
    );


    $response = $this->$client->request(
      'POST',
      'home/addName',
      [
        'body' => $body,
        'headers' => ['Content-Type' => 'application/json']
      ]
    );

    $contents = $response->getBody()->getContents();

    return respond($contents, 200);
  }
 }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • "constructor" kısmına oluşturmuş olduğumuz express serverına bağlanmak için bir client oluşturun.

 • Express.js'ten kullanıcıların bilgisini alacak ve kullanıcı ekleyecek iki metot yazın.

 • "getNames" metodunda istediğimiz kullanıcılar JSON formatında gelmektedir bu veriyi json_decode ile anlamlı hale getirip respond ile gönderin. Dilerseniz gelen veride bir sorun olması durumunda hata kontrolü de yaptırabilirsiniz.

 • "addName" metodunda kullanıcıdan da veri alınmaktadır. Alınan veri "validate" fonksiyonu ile doğrulandıktan sonra gönderinin "body" kısmına atamak için "request" fonksiyonunu kullanın.

 • "client" ile yapılacak olan istek için "$client->request()" metodunuda header kısmında gönderilen verinin JSON formatında olduğunu belirtin.

 • "response" Express tarafında işlemin başarılı yada başarısız olmasına göre bir dönüt verecektir.

 • Son olarak "routes.php" dosyasına yaptığınız metotları ekleyin.

 <?php
 eklemekeklemek
 return [
   "index" => "HomeController@index",

   "get_hostname" => "HostnameController@get",
   "set_hostname" => "HostnameController@set",

   "get_guzzletestnames" => "GuzzleTestController@getNames",
   "add_guzzletestnames" => "GuzzleTestController@addName"
 ];

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4- View'in Kodlanması

NOT: Yetki problemlerinden dolayı yeni oluşturduğun dosyalar okunamayabiliyor. Oluşturduğunuz dosyaların sahibinin doğru kişi olduğundan emin olun.

 • "views" klasörünün altına yapmış olduğumuz Controller'ı çağaracak bir blade.php dosyası ve kodun daha düzenli olması için JsScript kodlarının bulunduğu dosyaları oluşturun.

 • index.blade.php dosyasına bu viewleri ekleyin.

 @extends('layouts.master')

 @section('content')
 <h2 class="text-bold">{{ __("Deneme2") }}</h2>

 <ul class="nav nav-tabs" role="tablist" style="margin-bottom: 15px;">
   <li class="nav-item">
     <a class="nav-link active" onclick="getHostname()" href="#hostname" data-toggle="tab">
       <i class="fas fa-server"></i> {{ __("Hostname") }}
     </a>
   </li>
   <li class="nav-item">
     <!--onclick kismina her guzzle test paneli sectildiginde tablonun yuklenmesi icin bir fonksiyon ekledim-->
     <a class="nav-link" onclick="guzzleTest()" href="#guzzleTest" data-toggle="tab">
       <i class="fas fa-server"></i> {{ __("Guzzle Test") }}
     </a>
   </li>
 </ul>

 <div class="tab-content">
   <div id="hostname" class="tab-pane active">
     @include('hostname.main')
   </div>
   <div id="guzzleTest" class="tab-pane">
     <!--burada oluşturmuş olduğum view'i ekledim-->
     @include('guzzleTest.main')
   </div>
 </div>
 @endsection
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Oluşturmuş olduğunuz blade.php dosyasında tabloyu ve inputları alacak kısmı kodlayın ve son kısmında yazacağımız scriptleri de ekleyin.
 <div class="row">
   <div class="col-12 mb-2">
     <table id="users" class="table"></table>
   </div>
   <div class="col-12 mb-2">
     <form onsubmit="addName(); return false;" class="row input-group">
       <div class="col-md-4">
         <input id="nameInput" type="text" class="form-control"/>
       </div>
       <div class="col-md-4">
         <input id="surnameInput" type="text" class="form-control"/>
       </div>
       <div class="col-md-4">
         <button type="submit" id="addNameButton" class="btn btn-warning">Kullanici Ekle</button>
       </div>
     </form>
   </div>
 </div>

 @include("guzzleTest.scripts")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
<script>
  function getNames() {
    showSwal("{{ __('Yükleniyor...') }}", 'info');
    let data = new FormData();

    request("{{ API('get_guzzletestnames') }}", data, function(response) {
      response = JSON.parse(response);

      let users = response.message;

      let final_html = `<thead><tr>
        <th>Isim</th>
        <th>Soyisim</th>
      </tr></thead><tbody>`;

      users.forEach(u => {
        final_html += `<tr>
        <td>${u.name}</td>
        <td>${u.surname}</td>
        </tr>`
      });

      final_html += "</tbody>"

      $('#users').html(final_html);

      Swal.close();
    }, function(response) {
      response = JSON.parse(response);
      showSwal(response.message, 'error');
    });
  }


  function addName() {
    let data = new FormData();
    let $nameInput = $("#nameInput");
    let $surnameInput = $("#surnameInput");

    data.append("name", $nameInput.val());
    data.append("surname", $surnameInput.val());    request("{{ API('add_guzzletestnames') }}", data,
      function(response) {
        response = JSON.parse(response);
        if(response.status == 200){
          getNames();
          $nameInput.val("");
          $surnameInput.val("");
        }
      });
  }

-
  function guzzleTest() {
    getNames();
  }
</script>

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Sciptlerin bulunacağı dosya içeriginde panel aktive olduğunda çağırılacak bir fonksiyon yazın.(Bu durumda bu fonksiyon guzzleTest)

 • Controller içerisinde yazmış olduğumuz metotları çağıracak iki fonksiyon yazın.

 • Bu fonksiyonlardan "getNames" kullanıcı listesini alıp tablo haline çeviriyor.

 • Controller'a istek göndermek için request fonksiyonu kullanılıyor. Eğer göndereciğiniz istekte veri varsa FormData sınıfından türemiş bir nesne ile ile ekleyip gönderin.

 data.append("name", $nameInput.val());
 data.append("surname", $surnameInput.val());
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Github Linkleri

https://github.com/White-Hare/LimanGuzzleExpressOrnegi-Laravel

https://github.com/White-Hare/LimanGuzzleExpressOrnegi-Express

Top comments (0)

🌚 Friends don't let friends browse without dark mode.

Sorry, it's true.