DEV Community

Alexandre Konioukhov profile picture

Alexandre Konioukhov

.NET Developer

Education

radiophysics University degree