DEV Community

Yuki Kimoto
Yuki Kimoto

Posted on

German Perl & Rakulang Workshop gpw2022 in Leipzig

German Perl & Rakulang Workshop gpw2022 in Leipzig(From Twitter)

Discussion (1)

Collapse
yukikimoto profile image
Yuki Kimoto Author

Do you join this event?