DEV Community

sevaranurnazarova
sevaranurnazarova

Posted on

C++ dasturlash tilini 0 dan o'rganish. Boshlang'ich tushunchalar.

Image description

Biz hozir mana shu yuqoridagilar bilan tanishib chiqamiz!

#include <iostream> //ekranga ma'lumot chiqarish uchun ishlatiladi.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

using namespace std; kutubxona chaqiradi.

int main() {
}

bu -funksiya qabul qiladi ya'ni biz C++ da barcha kodlarimizni mana shuning ichiga yozamiz.

cout biz yozgan kodlarimizni ekranga ya'ni oynaga chiqarib beradi.

return 0; qiymat qaytaradi ya'ni bu funksiyaning tugashi hisoblanadi, bundan keyin yozilgan kodlar ishlamaydi...

Yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek: cout ni ichiga yozilgan *Hello World! * so'zi ekranga chiqadi.

Top comments (1)

Collapse
 
erkin profile image
Erkin Abdullaev

Omad !!!